Privacybeleid


Stichting Ambulante Handel (verder genoemd STAH) verwerkt persoonsgegevens van deelnemers. Deze Privacyverklaring is bedoeld om de verwerking(en) van persoonsgegevens toe te lichten. In deze privacyverklaring zijn de kaders bepaald hoe er omgegaan wordt met de, soms gevoelige, te delen (persoons)gegevens.

Het doel van STAH is het behartigen van de sociale, maatschappelijke en economische belangen van mensen die werkzaam zijn in de ambulante handel.

A. De verwerking van persoonsgegevens en de doelen daarvan
Deelname aan STAH betekent donateur zijn. Donateurs zijn zij die zich hebben verplicht STAH financieel te steunen met een bijdrage die door het bestuur is vastgesteld. Donateur wordt verder deelnemer genoemd.

De rechten en verplichtingen van de individuele deelnemers enerzijds en STAH anderzijds worden/zijn vastgelegd in het aanmeldingsformulier, de statuten en algemene voorwaarden. Het aanmeldingsformulier, de statuten en algemene voorwaarden vormen samen de deelnameovereenkomst..

De volgende persoonsgegevens hebben wij hiervoor aan u gevraagd: achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, IBAN, telefoonnummer en e-mailadres. Deze (persoons)gegevens worden gebruikt voor:

1. Deelnemersbeheer; a) bij het aangaan van een deelnameovereenkomst met een nieuw lid van STAH, om de rechten en plichten uit de deelnameovereenkomst over en weer te kunnen nakomen; b) doorlopend, om de contributie te incasseren en de financiën van STAH te bewaken.
2. Informatieverstrekking over stichtingszaken.

B. De verantwoordelijkheid voor de verwerkingen van persoonsgegevens
Het bestuur van STAH beslist de wijze waarop de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt en sluit daarvoor de nodige overeenkomsten met bewerkers. ‘Bewerkers’ is een wettelijke term waarbij het gaat om de ICT-leveranciers die door STAH worden ingeschakeld voor de uitvoering van administratieve en financiële verwerkingen.

C. Delen van persoonsgegevens
STAH deelt persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om de onder A. genoemde doelen te bereiken.

D. Geheimhouding en beveiliging
STAH heeft de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van onrechtmatige verwerking en gebruik uw persoonsgegevens:

1. Alle personen die namens STAH kennis hebben kunnen nemen van uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan.
2. STAH maakt periodiek back-ups van de persoonsgegevens.
3. De maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

De bewerkers (IT leveranciers) wordt bovendien verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Zij worden ook verplicht tot melding van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens die door hem worden verwerkt.

E. Datalek
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is.

STAH beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Mocht STAH, ondanks alle beveiligingsmaatregelen, te maken krijgt met een ernstig datalek dan zal dit intern worden vastgelegd, gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing gemeld worden aan diegenen waarvan de persoonsgegevens zijn gelekt.

F. Website en Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw apparaat (computer, tablet of smartphone).

Op de website www.stah.nl wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies om de website goed te laten werken. Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u zelf één van de formulieren op de website invult en op verstuur heeft geklikt.

E. Toestemming en rechten van de deelnemers
STAH zal elke (aspirant-)deelnemer tijdens het invullen van het online deelnameformulier informeren over welk van hun persoonsgegevens verwerkt wordt en tevens toestemming vragen voor verwerking van de persoonsgegevens. Via een e-mailbericht aan ingo@stah.nl kan, met duidelijke omschrijving van het beoogde: a) de toestemming worden ingetrokken; b) een verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming worden ingediend indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienen zijn dan wel anderszins in strijd met wettelijke voorschriften worden verwerkt; c) een klacht worden ingediend over de verwerking van persoonsgegevens door STAH.

STAH streeft er naar zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of de klacht te reageren. Het verzoek tot intrekken van de toestemming voor verwerking of verwijdering van de persoonsgegevens heeft consequenties voor deelname aan STAH. Afhankelijk van het verzoek gelden de volgende consequenties: einde deelname, geen (tijdige) informatieverstrekking of een nader, door het bestuur bepaalde consequentie.

F. Bewaren van persoonsgegevens
STAH bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Maximaal 5 jaar na het laatste gebruik worden de persoonsgegevens uit de systemen van STAH verwijderd.

G. Wijziging Privacyverklaring
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen welke punten wij mogelijk kunnen verbeteren.

STAH behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring, te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf, te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op de website. De meest recent gepubliceerde versie op www.stah.nl zal steeds van toepassing zijn.

Versie 1 september 2018

goedkope verzekeringen afsluiten - © 2009 rifra.nl - sitemap - disclaimer